A JKH Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata


I. A JKH (továbbiakban „adatkezelő”) a vele ügyfélkapcsolatban álló személyek alábbi adatait kezeli:

számlázási cégadatok és kapcsolattartási adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges terjedelemben és módon, valamint a számlázás lebonyolítása érdekében az adatkezelő weboldalán ajánlatot kérő személyektől személyes adatok az ajánlatkérő előzetes hozzájárulása esetén.

II. Az adatkezelés elvei:

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatfelvételnek és kezelésnek tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

III. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő személyes adatot akkor kezel, ha ahhoz az Általános Szerződési Feltételekben vagy a külön megállapodásban (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott vevő, az ott valamint a külön megállapodásban meghatározott módon hozzájárul.

Ezen Szabályzat valamint az ÁSZF tartalmazza mindazokat az információkat, amelyet az érintettnek a személyes adatainak kezelése szempontjából ismernie kell.

IV. Az adatbiztonság követelménye:

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveletek során az érintettek magánszférájának a védelmére.
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles olyan intézkedéseket tenni, amelyek az adat és titokvédelmi szabályok érvényesüléséhez szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásban tárolt adatok – kivéve, ha törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

Az adatkezelőnek tekintettel kell lennie a biztonsági intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére. Ha az adatkezelő számára nem jelent aránytalan nehézséget, akkor olyan technikai megoldást kell választania, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

V. Az érintettek jogai és érvényesítésük:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől tájékoztatást személyes adatainak a kezeléséről személyes adatainak a helyesbítését személyes adatainak-kötelező adatkezelés kivételével-törlését vagy zárolását
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatását. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadása az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény melyik rendelkezésén alapul. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-ig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnek rendelkezésre áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

  • A személyes adatot törölni kell, ha:
  • kezelése jogellenes
  • az érintett a kötelező adatkezelés kivételével kéri
  • a hiányos vagy téves adat jogszerűen nem helyesbíthető, és törvény a törlést nem zárja ki
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelésének törvényben meghatározott ideje lejárt.
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

Az adatkezelő törlés helyett az érintett kérelmére zárolhatja a személyes adatot, vagy akkor is zárolja, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetően a törlés sértené az érintett jogos érdekét.
A helyesbítésről, törlésről, zárolásról az adatkezelő értesíti az érintettet és azokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította. Mellőzheti az értesítést, ha az az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmének nem tesz eleget, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az elutasítás ténybeli és jogi indokait írásban közölnie kell az érintettel, valamint tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat és Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VI. Fogalom meghatározások:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy-közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének a célját meghatározza, az adatkezelésre /beleértve a felhasznált eszközt/ vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatkezelővel végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.:ujj vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- adatok feldolgozását végzi.

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

VII. Az itt nem szabályozott kérdésekben

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az e jogról szóló mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Szerver üzemeltető

Név: Vision-Software KFT
Levelezési cím: 1149 Budapest Pósa Lajos u. 51
Email cím: hwsupport@visionsoft.hu

Jogi nyilatkozat

A honlap teljes tartalma az JKH Kft. tulajdona. A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos.

Az JKH Kft. nem vállal felelősséget a honlap megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért.

A JKH Kft. fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére. Az JKH Kft. törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására. A JKH Kft. nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja a JKH Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt a JKH Kft. meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

A JKH Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

A felhasználók felelőssége a vírusok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a megtekintett weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek számítógépükre.

Impresszum
A szolgáltató adatai
Cégszerű megnevezés: JKH Kft.
Székhely: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C
Adószám: 11231271-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-20187297 (OTP Bank)
Cégjegyzékszám: Somogy Megyei Bíróság által kibocsátott jegyzékszám: 14-09-301285

Ügyfélszolgálat
Cím: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C
Telefon: +36 30 620 4370
+ 36 30 929 1414
+36 84 310 333

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7:30 – 16:00-ig
E-mail: ujenergia@jkh.hu
greenergy@jkh.hu